สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

  1. สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาธุรกิจการกีฬา สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  2. ภาคทวิภาคี ภาคปกติ