ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1.พานิชยกรรม
  1.1 สาชาวิชาการบัญชี
  1.2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  1.3 สาชาวิชาธุรกิจการกีฬา
2.อุตสาหกรรม
  2.1 สาชาวิชายานยนต์
  2.2 สาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  2.3 สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  2.4 สาชาวิชาช่างกลโรงงาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562
1.พานิชยกรรม
  1.1 สาชาวิชาการบัญชี
  1.2 สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.3 สาชาวิชาธุรกิจการกีฬา
2.อุตสาหกรรม
  2.1 สาชาวิชาเทคนิคยานยนต์
  2.2 สาชาวิชาไฟฟ้า