สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

  1. สาขาการบัญชี สาขาธุรกิจดิจิทัล สาขาธุรกิจการกีฬา สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้า
  2. ภาคทวิภาคี ภาคปกติ