หลักฐานแนบการสมัครเรียน
 1. วุฒิการศึกษา(สำเนา/ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
 10. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 11. สำเนาใบเปลื่ยนชื่อและนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

กรุณานำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ดังนี้
 • งานรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เลขที่ 159 หมู่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160