ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1.พานิชยกรรม
  1.1 สาชาวิชาการบัญชี
  1.2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  1.3 สาชาวิชาธุรกิจการกีฬา
2.อุตสาหกรรม
  2.1 สาชาวิชายานยนต์
  2.2 สาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  2.3 สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562
1.พานิชยกรรม
  1.1 สาชาวิชาการบัญชี
  1.2 สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.3 สาชาวิชาธุรกิจการกีฬา
2.อุตสาหกรรม
  2.1 สาชาวิชาเทคนิคยานยนต์
  2.2 สาชาวิชาไฟฟ้า